Bekijk ons Anti-discriminatie beleid

Samen met Cirrus

Bij Cirrus is iedereen gelijk!

Anti Discriminatiebeleid
De bedrijfsvoering van Cirrus is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving- en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Onder discriminatie wordt verstaan: bewust of onbewust mensen uitsluiten of ongelijk behandelen op basis van persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele gerichtheid, handicap, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etniciteit of nationaliteit. 

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken 
van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

 • Cirrus wijst iedere vorm van discriminatie af.
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van
  objectieve rechtvaardiging.
 • Cirrus werft en selecteert op basis van legitieme, functie-gerelateerde criteria.
 • Cirrus tolereert niet dat medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die
  werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd en getraind; zij hebben een eigen
  verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met
  een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg
  voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Indien zich een discriminerend verzoek voordoet bij een opdrachtgever dan zal de accountmanager, in overleg met de MT, een maatwerk aanpak vaststellen om
  dit met de opdrachtgever te bespreken, wat in de uiterste zin kan leiden
  tot het einde van de samenwerking.

1. Voorlichting en training
Nieuw recruitmentpersoneel wordt bij de onboarding op de hoogte gesteld van de
gedragscode werving en selectie.

 • Zittend personeel krijgt 1x per jaar een herhalingstraining tijdens een vestigingenoverleg.
 • Teamleider recruitment is vast aanspreekpunt voor vragen over discriminatie bij werving en selectie.

 2. Verantwoording en toetsing

Personeel kan met mystery-klanten en/of mystery-werkzoekenden getoetst worden
op het naleven van de gedragscode.
Personeel legt verantwoording af over naleving gedragscode aan de Teamleider
sales en Teamleider recruitment tijdens tussentijdse en/of beoordelingsgesprekken.

Klachtenprocedure discriminatieklacht 

Indien er sprake is van een discriminatie incident gelden de volgende omschreven procedures.

Stap 1: Verzamel bewijsmateriaal

 • Noteer de datum, tijd en locatie van het discriminerende incident. 
 • Beschrijf wat er is gebeurd en hoe je werd gediscrimineerd. 
 • Verzamel eventuele getuigenverklaringen en contactgegevens van getuigen. 
 • Bewaar relevante documenten, e-mails of correspondentie die verband houden met het incident.

Stap 2: Dien de klacht in 
Stuur een emailbericht naar
vertrouwenspersoon@cirrus.nl met daarin de volgende gegevens:

 • Je contactgegevens zodat we contact met je op kunnen nemen. 
 • Je relatie met Cirrus.
 • Gedetailleerde beschrijving van het incident.
 • Beschrijf welke oplossing je graag zou zien. 
 • Bewaar het verzamelde bewijsmateriaal tot ernaar gevraagd wordt. Het bewijs wordt opgevraagd wanneer de klacht in behandeling wordt genomen.


Stap 3: Onderzoek en beoordeling
De inhoud van de klacht wordt vertrouwelijk behandeld door de vertrouwenspersoon volgens het antidiscriminatiebeleid van Cirrus en de geldende antidiscriminatiewetgeving. Mogelijk wordt er contact met je opgenomen om aanvullende informatie te verstrekken. 

Stap 4: Besluit en oplossing 
Na het onderzoek zal Cirrus binnen 3 tot maximaal 6 weken een besluit nemen over je klacht. Als de klacht gegrond wordt bevonden, kunnen er maatregelen worden genomen, zoals bemiddeling, educatieve trainingen, waarschuwingen of juridische stappen tegen de dader.

Stap 5: Beroepsmogelijkheden 
Als je het niet eens bent met de beslissing geef dit dan schriftelijk per e-mail aan bij de behandelaar van de klacht. Omschrijf daarin de gewenste oplossing. 

Als de Cirrus geen bevredigende oplossing biedt, kun je mogelijk juridische bijstand zoeken en de zaak voorleggen aan een rechterlijke instantie of advies inwinnen via www.discriminatie.nl.

Gedragscode Werving en Selectie 

De gedragscode van Cirrus voor werving en selectie is een set van richtlijnen en principes die de organisatie volgt bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Het doel van deze code is om ervoor te zorgen dat het wervingsproces eerlijk, transparant en niet-discriminerend verloopt.  

 1. Gelijke kansen en diversiteit: Cirrus verbindt zich ertoe alle sollicitanten gelijke kansen te bieden, ongeacht hun persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele gerichtheid, handicap, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etniciteit of nationaliteit.
 2. Objectieve criteria: De selectieprocedure is gebaseerd op objectieve criteria die
  relevant zijn voor de functie. Sollicitanten worden in cv, motivatiebrief en gesprek beoordeeld op basis van hun vaardigheden, kennis, ervaring en capaciteiten die nodig zijn voor de functie. Deze criteria worden vastgesteld in het registratieformulier inlenersbeloning. Ook maakt Cirrus gebruik van hulpsoftware en diensten: Otys, Easyflex, Indeed, LinkedIn, Werk.nl, Meta en eventueel meerdere programma’s.
 3. Transparantie: Cirrus communiceert duidelijk over de functievereisten, het wervingsproces en de verwachte tijdlijn. Sollicitanten worden op de hoogte gehouden van de voortgang van hun sollicitatie.
 4. Vertrouwelijkheid: De persoonlijke gegevens van sollicitanten worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor wervingsdoeleinden. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonlijke informatie.
 5. Vermijden van belangenconflicten: De betrokkenen bij het wervingsproces dienen te voorkomen dat ze betrokken zijn bij situaties die een belangenconflict
  kunnen veroorzaken.
 6. Feedback: Sollicitanten die deelnemen aan het wervingsproces krijgen duidelijke
  uitleg over de redenen voor hun selectie of afwijzing.
 7. Integriteit: Het wervingsproces wordt uitgevoerd met integriteit en eerlijkheid, zonder misleidende praktijken of discriminatie.
 8. Inclusieve communicatie: Cirrus maakt gebruik van inclusieve taal (het liefst in B1) en communicatie om alle sollicitanten welkom te heten en zich op hun gemak te laten voelen. Ook probeert Cirrus in het gebruik van beelden in
  uitingen inclusief te zijn.
 9. Format voor een vacature: Cirrus maakt gebruik van een vast format voor het
  schrijven van vacatures.
 10. Interviewprotocol: Cirrus werkt niet volgens een vast interviewprotocol. Wel staat vast dat de kandidaat niet bevraagd wordt op persoonlijke kenmerken, waar ook niet op geselecteerd mag worden. De selectieprocedure is gebaseerd op objectieve criteria die relevant zijn voor de functie. Sollicitanten worden in een gesprek beoordeeld op basis van hun vaardigheden, kennis, ervaring en capaciteiten die nodig zijn voor de functie.
 11. Cirrus herziet dit protocol jaarlijks.

  Vragen? Je kunt altijd contact opnemen met de directie van Cirrus via 088-9988888.