Bekijk ons Anti-discriminatie beleid

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring aan van:

  • Cirrus Staffing Services B.V. (hierna: ‘’Cirrus’’),
  • Cirrus International B.V. (hierna: ‘’Cirrus’’),
  • Cirrus Flexible Staffing B.V. (hierna: ‘’Cirrus’’).

U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Cirrus is statutair gevestigd te Delft en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 27188810. Cirrus is per e-mail te bereiken via info@cirrus.nl en telefonisch via 088 – 99 888 88.

Cirrus hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang van de persoonsgegevens van bezoekers. In deze Privacyverklaring wordt toegelicht hoe Cirrus omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Cirrus aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing voor alle bezoekers van de website, indien u niet akkoord gaat, dient u de website te verlaten.

Rechtsgrond en doelomschrijving
Het is noodzakelijk voor Cirrus om persoonsgegevens te verzamelen voor een goede uitvoering van de diensten en bovendien noodzakelijk om te voldoen aan zijn wettelijke plicht. Zonder de persoonsgegevens kan Cirrus zijn diensten niet optimaal uitvoeren, namelijk het in contact brengen van u en een potentiele werkgever. U dient bij registratie akkoord te gaan met de privacyverklaring, dus we vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voorgaand aan de uitvoering. Indien u niet wenst om (sommige) persoonsgegevens aan Cirrus te verstrekken, is Cirrus niet of niet volledig in staat om de diensten aan u te leveren. Eventuele nadelige gevolgen aan het niet leveren van de diensten liggen in dergelijk geval bij u. Het verwerken van de persoonsgegevens is daarnaast noodzakelijk in verband met het gerechtvaardigd belang van Cirrus en derden. Cirrus kan zonder deze verwerking niet de reguliere bedrijfsactiviteiten optimaal reguleren.

Uw persoonsgegevens kunnen automatisch worden verwerkt. Dit betekent dat we aan de hand van de informatie die we ontvangen zoals persoonlijke voorkeuren, interesses, locatie, beroepsprestaties verwerken een profiel creëren. Deze gang van zaken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Op deze manier kunnen wij efficiënt bemiddelen.
U behoudt het recht op menselijke tussenkomst, toelichting, uitleg en aanvechting van besluiten die op deze manier worden gemaakt.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website bevat links naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Cirrus. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Cirrus is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Cirrus raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Welke gegevens worden verzameld
Ten eerste verzamelt Cirrus niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website, zoals IP-adressen. Daarnaast verzamelen we rechtstreeks gegevens van u bij de inschrijving, het gaat om de volgende gegevens:
– Contactgegevens waaronder e-mailadres en NAW-gegevens
– Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
– Curriculum vitae, informatie omtrent de opleiding, eventuele stages, werkervaring en trainingen
– Gegevens met betrekking tot beschikbaarheid en verlof
– Pasfoto indien zelf toegevoegd
– Informatie die in het opmerkingen veld worden geschreven indien

Bij afronding van de inschrijving verschaft Cirrus u toegang tot uw account op de website. Voor het gebruik van uw account verwerkt Cirrus uw naam, e-mailadres en wachtwoord.
Uw e-mailadres wordt gevraagd met het doel om contact met u op te kunnen nemen, maar kan daarnaast ook worden gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Op het moment dat een sollicitant als uitzendkracht gaat werken bij Cirrus dan worden naast de bovenstaande gegevens ook de volgende verzameld:
– Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
– Andere gegevens met betrekking tot de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Ten slotte kunnen we informatie over u verzamelen via derden met uw toestemming. Deze gegevens verkrijgt Cirrus uit databanken van onder andere Monsterboard en de Nationale vacaturebank. Onder deze gegevens vallen: voor –en achternaam, e-mailadressen, CV, persoonlijke motivatie en regio.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn worden de gegevens conform de termijnstelling van deze bepalingen bewaard.

Doorgifte aan verwerkers
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Cirrus zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd. Een van de verwerkers is Otys. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Cirrus en helpen bij het leveren van onze diensten. Zij zullen uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens hebben indien dit noodzakelijk voor het uitvoeren van hun specifieke diensten niet voor andere doeleinden. Otys heeft adequate maatregelen genomen op het gebied van informatiebeveiliging en host de gegevens niet buiten servers in Europa.

Gegevens ten behoeve van de facturatie zullen worden verwerkt door Easyflex. Dit is indien sprake is van uitzendkrachten. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld aan derden indien u hier vooraf toestemming voor geeft. Het delen van persoonsgegevens met derden is beperkt. We delen geen informatie die voor hun directe-marketingdoeleinden dient, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming verleent.

Cookies
Cirrus maakt gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestand dat door een website op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Cirrus bezoekt, verzamelt Cirrus met uw toestemming informatie die bijvoorbeeld helpt bij het functioneren van de website of het verbeteren van de zoekresultaten.

Beveiliging
Cirrus heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast wordt er om een periodieke wijziging van wachtwoord gevraagd ter beveiliging.

Uw privacy rechten en klachten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Om gebruik te maken van dit recht verzoeken we u te mailen naar info@cirrus.nl.

Indien u een klacht wilt indienen over Cirrus met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@cirrus.nl Ook kunt u uw klacht eventueel indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Cirrus behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.